Go to Top

Procultura, S.L.

 

PROCULTURA S.L.

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIS

L’administrador solidari de la companyia ha acordat convocar junta general de socis de la societat, amb caràcter ordinari, que es celebrarà al local de la companyia localitzat a Barcelona, carrer Pau Claris número 144, baixos, el proper 27 de juny de 2017 a les 19,00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals de la companyia (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i memòria) corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2016. Proposta d’aplicació de resultats.

2.- Aprovació de la gestió de l’òrgan d’administració en l’exercici 2016.

3.- Precs i preguntes

A partir de la data d’aquesta convocatòria, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la junta.

A Barcelona, a 20 d’abril de 2017.

 

Eric del Arco, administrador solidari

PROCULTURA S.L.